Miesięczne archiwum: marzec 2013

Burmistrz Ustki nagrodził najlepszych

nagrody_burmistrza19 marca 2013r. (środa) odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta ważna uroczystość: wręczenie nagród Burmistrza w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Czytaj dalej

Komunikat nr 15

Prosimy o uaktualnienie badań lekarskich członków JK „OPTY” Ustka

Przypominamy, że jak tylko pozwolą warunki pogodowe rozpoczną się szkolenia żeglarskie dla członków klubu.

Dlatego prosimy o sprawdzenie aktualności badań lekarskich dzieci i w miarę możliwości uzupełnienie ich przed rozpoczęciem sezonu żeglarskiego.

Dla potrzeb regat sportowych musi być zaświadczenie od lekarza sportowego.

 

                                                                    Komandor JK „Opty”

                                                                   Leszek Kasperowicz

Komunikat nr 14

Zajęcia na basenie w Redzikowie

Po feriach wznawiamy zajęcia na basenie w Redzikowie. Zajecia odbywają się wkażda sobote m-ca marca. Zbiórka chętnych o godzinie 09:15 przed hotelem Lubicz w Ustce

 

Komunikat nr 13

Zimowa przerwa w zajęciach

 

 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 20 2013 stycznia trwa zimowa przerwa w zajęciach Jacht Klubu „Opty”. Informacja o wznowieniu zajęć podana zostanie po tym terminie.

 

Komandor JK „Opty”

Leszek Kasperowicz

Komunikat nr 12

ZAWIADOMIENIE

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 listopada 2012r. o godz. 10.00 na bazie Klubu, odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie Jacht Klubu „Opty”, celem dokonania zmiany w Statucie, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin  o godz. 10.15.

 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

 

 1. Otwarcie Zebrania przywitanie i wprowadzenie 
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolanta
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania
 6. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania nr 5 celem wprowadzenia zmian w statucie Klubu: wprowadzenie w § 6 (cele i środki działania) punktu 8 w brzmieniu: „Rozwijanie aktywności w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”. 
 7. Zakończenie obrad

 

Z żeglarskim pozdrowieniem

 

KOMANDOR

JK „Opty“

Leszek Kasperowicz

 

 

Załączniki:

Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 5

 

UCHWAŁA NR 5 (Projekt)

WALNEGO ZEBRANIA JK„OPTY”

z dnia 18.11. 2012r. 

dotyczy: WPROWADZENIA ZAPISU W STATUCIE KLUBU

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie JK „Opty” uchwala co następuje:

 

§1

Dokonuje się zmiany w Statucie Klubu poprzez wprowadzenie w § 6(cele i środki działania)  pkt. 8 w brzmieniu: „Rozwijanie aktywności w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 7

ZARZĄDU Jacht Klubu „Opty” Ustka

z dnia 04.11.2012r. 

dotyczy: zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania

 

Zarząd JK „Opty” Ustka uchwala co następuje:

 

§1

Zwołuje się nadzwyczajne walne zebranie Jacht Klubu Opty w dniu 18 listopada 2012 roku, celem dokonania zmian w Statucie Klubu. 

 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komunikat nr 10

III Mistrzostwa im. Jana Kołpy

                      III Mistrzostwa im. Jana Kołpy Ustka, 8 – 9 wrzesień 2012 rokuZAWIADOMIENIE O REGATACH

Organizatorem regat jest Jacht Klub „Opty” Ustka i Miasto Ustka. Sponsorem Tytularnym Koncern ENERGA.
 Regaty będą rozgrywane na akwenie morza Bałtyckiego na redzie portu Ustka w dniach 8-9 wrzesńia 2012 roku.
1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
1.2 Dodatek P – specjalne procedury za naruszenie przepisu 42 ma zastosowanie. 1.3 Regulamin PZŻ – Zasady organizacji żeglarskich sportowych w 2012 roku
ma zastosowanie.
2 REKLAMOWANIE
Zawodnicy mogą być zobowiązani do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych przez organizatora.
3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA i KLASY
1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Optimist grupy B i A NSKO, posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF
2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
 dowód wpłaty wpisowego do regat;
 aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
 licencja sportowa zawodnika PZŻ;
 ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
 certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanego jachtu z ustalonym numerem
klasowym;
 licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy);
 potwierdzenie opłaconych aktualnych składek NSKO.
4 WPISOWE DO REGAT
Wpisowe do regat wynosi 50 zł DO DNIA 02.09.2012 należy wstępnie zgłosić na niżej podany adres. Zgłoszenia które będą przesłane po terminie będą płatne 70 zł
wszystkie zgłoszenia wstępne przesyłać na adres : schuttasailing@gmail.com5 PROGRAM
Pierwsza odprawa trenerów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 08.09.2012 r. o godzinie 10.00 na ternie Jacht Klubu „Opty” Ustka

Piątek 07.09
15:00-18:00 Rejestracja zgłoszeń

Sobota 08.09
Rejestracja zgłoszeń Odprawa z trenerami, Start do Pierwszego Wyścigu godz. 10.55

Niedziela 09.09
Wyścigi o godzinie 10:55, Zakończenie Regat 15:00

wszystkie zgłoszenia wstępne przesyłać na adres : schuttasailing@gmail.com

6 POMIARY
6.1 Wszystkie łodzie mają obowiązek umieszczenia właściwych liter przynależności państwowej i numerów na żaglach.
6.2 Wszystkie łodzie mają obowiązek być gotowe do ewentualnej inspekcji sprzętu od godziny 09.30 pierwszego dnia rozgrywania wyścigów.
6.3 Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi mogą zostać dokonane w dowolnym czasie podczas regat.
7 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w Jacht Klubie „Opty” Ustka.
8 TRASA REGAT
Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.
9 PUNKTACJA
9.1 W regatach ma zastosowanie System Małych Punktów zgodnie z Dodatkiem A.
Czwartek 05.07
9.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów. W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.
10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
10.1 Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
10.2 Wszystkie łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przebywać na zewnątrz jakichkolwiek obszarów, w których jachty mogą być w wyścigu, od czasu sygnału przygotowanie do pierwszego startu pierwszej konkurencji do czasu ukończenia przez wszystkie jachty lub do momentu zasygnalizowania przez komisję regatową odroczenia, generalnego odwołania lub przerwania.
10.3 Wszystkie osoby prowadzące łodzie trenerów i obserwatorów mają obowiązek przedstawić ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR.
11 POSTOJ SPRZĘTU
Wszystkie łodzie i sprzęt mają obowiązek stacjonować w miejscach określonych przez Organizatorów.
12 KOMUNIKACJA RADIOWA
Będąc w wyścigu łodzie nie mogą wykorzystywać transmisji radiowych, wiadomości tekstowych i telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających łączność, niż dostarczone przez komisję regatową.
13 NAGRODY
Wszyscy uczestnicy regat otrzymają nagrody okolicznościowe.
14 ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, czy deskę windsurfingową, wynikającą z udziału w regatach.
15 PRAWA DO WIZERUNKU
15.1 Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
15.2 Zawodnicy mogą mieć obowiązek udzielania wywiadów podczas regat.
16 INFORMACJE DODATKOWE I OSOBY KONTAKTOWE:
Pytania w sprawie kwater i wyżywienia kierować do Dominika.

1. OŚRODEK KOLONIJNO – WCZASOWY „SKAUT”
76-270 USTKA UL. DARŁOWSKA 2
tel./fax 59 814 65 74 ; tel kom 604 608 342 i 698 137 183
www.skaut.tp1.pl e-mail: ustkaskaut@op.pl

Jacht Klub „Opty” Ustka – 76-270 Ustka Bohaterów Westerplatte 19B
Dominik Schutta tel/kom: 602-525-487 e-mail: schuttasailing@gmail.com
Leszek Kasperowicz tel/kom: 606-814-173 e-mail: mos-servis@wp.pl

Komunikat nr 9

Na OOM 2012 zakwalifikował się Mateusz Kasperowicz

Komunikat nr 8

SREBRNY ŻAGIEL OPTIMISTA GRUPA A I B III ELIMINACJA DO OOm

27 do 29 LIPCA 2012

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 1. Przepisy – Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF 2009-2012, instrukcją żeglugi oraz aktualnym regulaminem NSKO.
 2. Warunki uczestnictwa – W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej:
 • dowód wpłaty wpisowego do regat;
 • książeczka zdrowia sportowca z aktualnym wpisem;
 • licencję sportową zawodnika PZŻ;
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000.000 PLN;
 • certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu;
 • dowód rejestracyjny jachtu,
 • zgodę PZŻ na reklamowanie indywidualne.

Do regat nie zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy nie mają opłaconych składek za sezon 2012 w NSKO

 1. Klasy – Regaty rozegrane zostaną w klasie OPTIMIST GRUPA A I B.
 2. Zgłoszenia

4.1. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE

Zgłoszenia wstępne należy dokonać poprzez stronę internetową www.zgloszenia-online.pl w terminie do dnia 20 lipca 2012.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego przewidzianego w punkcie 4.2 o 20 PLN (zgodnie z punktem 47 Regulaminu NSKO). Istnieje możliwość dokonania wpłaty zgłoszeń przelewem bankowym do dnia 20 lipca 2012 roku na konto:

JACHT KLUB WIELKOPOLSKI

Ul. Wilków Morskich 17/19; 60-480 Poznań

Konto:

BZ WBK 84 1090 1362 0000 0001 0116 8312

4.2. Zgłoszenia ostateczne będą przyjmowane w dniu 26.07.2012 w godzinach 17.00 – 20.00 oraz w dniu 27.07.2012 w godzinach 8.00 – 9.00.

4.3. WPISOWE DO REGAT

Optimist grupa A. – 80,00 PLN.

Optimist grupa B – 60,00 PLN.

5. Program regat

Czwartek 26.07 17.00 – 20.00 Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek 27.07 08.00 – 09.00 Pomiary sprzętuRejestracja zgłoszeń w biurze regat
Piątek 27.07 12.00 Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu
Sobota 28.07 11.00

18:00

Gotowość startowa

Po wyścigach – grill dla zawodników

Wyścig OLD BOYNiedziela

29.07

10:30

Gotowość startowaBezpośrednio po wyścigach – wyścig finałowy dla trzech pierwszych zawodników z grupy A i BNiedziela

29.07

16.00

Zakończenie regat i wręczenie nagród

 

 

 1. Pomiary – Pomiary kontrolne wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane przed i podczas regat.
 2. Wyścigi. – 6.1 Planuje się rozegranie 9 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.

6.2 W przypadku rozegrania 4 wyścigów, najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

7.4 W przypadku zgłoszenia więcej niż 80 zawodników w kategorii, nastąpi podział na grupy wg zasad określonych w regulaminie NSKO.

 1. Instrukcja żeglugi – Instrukcja żeglugi będzie dostępna podczas procedury zgłoszeń w biurze regat na przystani JKW.
 2. Zastrzeżenie odpowiedzialności – Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.

10. Nagrody – Za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy i nagrody. Zwycięzca wyścigu finałowego rozegranego pomiędzy 3 pierwszymi zawodnikami grupy A i B otrzyma żagiel, maszt, bom i rozprze. Pośród wszystkich zawodników obecnych na zakończeniu rozlosowana zostanie nagroda dodatkowa.

11. Prawa do wizerunku – Zgłaszając się do regat, zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów we wszystkich materiałach dotyczących regat.

12. Łodzie trenerów i obserwatorów – Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji u organizatora regat – podczas procedury zgłoszeń.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY REGAT

Komunikat nr 7

Zawiadomienie o Regatach

 

 Jubileuszowych 15-lecia UKŻ Koszalin w klasie Optymist grupy : A , B , C

 

Koszalin Łabusz 20-22.07.2012 r.

 

 1. Termin i miejsce regat :

Regaty odbędą się w dniach 20 – 22.07. 2012 r. na jez. Jamno , biuro zawodów znajdować się będzie na przystani  WOPR w Łabuszu

 1. Organizator :

Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Żeglarski Koszalin

75-601 Koszalin ul. Zwycięstwa 117 , tel. 094 348 00 36

e-mail : marekdudyk@poczta.fm tel.kom. 506845115

 

 1. Zgłoszenia do regat :

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w biurze regat na przystani w Łabuszu

w dniu 19.07 w godz. 18.00 – 20.00 oraz 20.07. w godz. 8.00 – 9.55
Zgłoszenia wstępne można przesyłać drogą elektroniczną wraz z rezerwacją noclegów do dnia 18.07. na adres podany wyżej lub tel. 506 845 115
Wpisowe do regat wynosi 30 zł od łodzi .
 1. Ramowy program regat :

20.07              godz. 10.30  otwarcie regat

                       godz. 10. 45  odprawa trenerów i kierowników ekip 

                       godz. 11. 25  gotowość startowa ( 3 wyścigi )

                       godz. 14.00 – 14.30  obiad dla uczestników regat

                       godz. 15.00               gry i zabawy dla uczestników

                       godz. 19.00               ognisko dla uczestników

                       godz. 20.00               spotkanie trenerów i rodziców (pensjonat)  

21.07              godz. 10.30     start do kolejnych wyścigów ( 3 wyścigi )

                        godz. 13.30 – 14.30   obiad dla uczestników regat

                        godz. 15.30                start do kolejnych wyścigów ( 2 wyścigi )

22.07  godz. 10.30      start do kolejnych wyścigów ( 1 wyścig )

            godz. 13.00      wyścig dla rodziców i byłych zawodników

Organizator przewiduje rozegranie 9 wyścigów dla gr. A , B , C . Regaty uznane będą za ważne przy rozegraniu 3 wyścigów , najgorszy rezultat będzie odrzucany po rozegraniu 4 wyścigów Program imprez towarzyszących zostaną podane odrębnymi komunikatami .

Zakończenie regat w dniu 22.07 o godz. 15.30

 1. Przepisy , ocena wyników , nagrody :

Regaty rozegrane zostaną zgodnie z MPŻR 2009-2012, przepisami klasowymi IODA , przepisami PZŻ oraz instrukcją żeglugi .

W regatach stosowana będzie punktacja indywidualna zgodnie z przepisami PZŻ . Zwycięzcy otrzymają puchary , dyplomy oraz upominki .

 1. Prawo do wizerunku :

      Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie

 swego wizerunku –zdjęć, filmów i innych reprodukcji wykonanych w czasie trwania regat i we wszystkich materiałach dotyczących regat przez Organizatorów i sponsorów.

7.   Zastrzeżenie odpowiedzialności:

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat do ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać wymagane przez PZŻ dokumenty

 

Pakowanie sprzętu w środę 18.07.2012.

Wpisowe opłacaja zawodnicy.

 

 Warunkiem wyjazdu są opłacone składki.

Komunikat nr 6

Na regaty Puchar Trenerów dla klasy Optimist do Gdyni w dniu 06-08.07.2012 jadą zawodnicy:
 
            1. Mateusz Kasperowicz
       2. Olgierd Kowalczyk
3. Jakub Palanis
           4. Seweryn Wysokiński