Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków CSW Opty Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2016r. o godz. 17.00

odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, na które serdecznie zapraszamy. Celem

zwołania Zebrania jest wybór władz Klubu, w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowych

członków Zarządu.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin, 6 lipca 2016r.,

o godz. 17.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie NWZ CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał (przewodniczący)

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Przeprowadzenie wyboru władz Klubu.

7. Ukonstytuowanie się nowych władz.

8. Wystąpienie Komisji.

9. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

ZAWIADOMIENIE plik pdf

REGULAMIN plik pdf

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca 2016r. o godz. 17.00 w bazie CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 119B, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Centrum Sportów Wodnych Opty, na które serdecznie zapraszamy. Celem zebrania jest wprowadzenie zmian w Statucie.

Termin NWZ wyznaczono Uchwałą Zarządu 14/2016 z dnia 11 maja br.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godzinie 17:15.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Powitanie i otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Sekretarza/protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków.

6. Dyskusja nad zmianami w Statucie.

7. Głosowanie nad zmianami w Statucie.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zebrania CSW Opty.

W załączeniu: Projekt zmian w Statucie Klubu.

KOMANDOR

CSW OPTY

/-/ Eliza Mordal

Zobacz załącznik 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków CSW Opty Ustka

 

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016r. o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 10.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015

b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015

d) udzielenia absolutorium Zarządowi

e) zmiany w Statucie: § 12 pkt 1 uzyskuje brzmienie:

„Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, złoży pisemną deklarację członkowską, udokumentuje posiadanie rekomendacji dwóch osób będących członkami zwyczajnymi,  uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu”.

10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd CSW Opty Ustka

Informacja o pracy zarządu w styczniu 2016 roku

12669579_880212345425033_6679777576574465787_nPrzedstawiamy krótką informację o tym, co działo się w Klubie styczniu. Postaramy się, by takie co miesięczne raportowanie, stało się naszym dobrym obyczajem.

1. Spotkaliśmy się i omówiliśmy zasady współpracy z Centrum Szkolenia Służb Morskich w Ustce. Dzięki udostępnieniu miejsca na przechowywanie ich sprzętu możemy liczyć na wsparcie dotyczące renowacji bazy.

2. Nawiązaliśmy współpracę ze stocznią Caravela – w zamian za świadczenia reklamowe pracownicy stoczni dokonają inwentaryzacji sprzętu żeglarskiego i przygotują go do eksploatacji.

3. Na kolejny rok podpisaliśmy umowę o współpracy z Hotelem Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Dzięki temu wspieramy rozwój sekcji pływackiej w naszym Klubie, szczególnie wyjazdy dzieci na zawody.

4. Sekcja pływacka CSW OPTY Ustka wraz z trenerem Jarosławem Domałążkiem wzięła udział w realizacji programu telewizyjnego o Ustce pt. Zimowa jazda. Film emitowany był we wszystkich stacjach regionalnych.

5. Spotkaliśmy się z dyrektorkami usteckich przedszkoli, by zaproponować spotkania dla dzieci z żeglarzem Eugeniuszem Ginterem. Podobną ofertę złożyliśmy w usteckich podstawówkach. Celem tych spotkań jest popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci oraz rozpowszechnienie informacji o naborze do sekcji żeglarskiej. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek.

6. Złożyliśmy wnioski o nagrody burmistrza dla zawodników sekcji żeglarskiej i  pływackiej oraz trenera Jarosława Domałążka.

7. Wraz z rodzicami rozpoczęliśmy przewożenie naszego sprzętu na bazę w porcie. Trwa również odtwarzanie kontenerów.

8. Zawodnicy sekcji pływackiej wzięli udział w zawodach: organizowanych przez POZP – Liga Województwa Pomorskiego w Pływaniu Runda I: 22 stycznia – junior (16) Gdańsk – Adrianna Białek; 30 stycznia dzieci (10,11) Człuchów – Dawid Tumanowicz; 31 stycznia – młodzik (12,13) Tczew – Wiktor Syldatk

9. Złożyliśmy oferty na realizację zadań publicznych w Mieście Ustka i w Gminie Ustka. Oferty zaopiniowano pozytywnie przyznając nam dotacje (umowy w trakcie przygotowania): 32 tys. z miasta i 1 tys. z gminy.

10. Odbyło się jedno posiedzenie zarządu Klubu, na którym podjęliśmy uchwały o przyjęciu nowych członków oraz o wprowadzeniu deklaracji udziału w zajęciach sekcji (do wglądu w zakładce dokumenty).

W lutym planujemy przeprowadzenie naboru, poprzez akcję plakatową i spotkania w szkołach oraz przygotowywanie bazy do rozpoczęcia zajęć planowanego na 5 marca br.

Zarząd CSW Opty Ustka

Piknik Morski CSW Opty Ustka – podsumowanie sezonu

20150926-_HUB0222W ostatnią sobotę, 26 września, na terenie bunkrów Bluchera w Ustce członkowie i sympatycy Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka spotkali się na podsumowaniu tegorocznego sezonu pływackiego i żeglarskiego.
Wspólnie podziękowaliśmy trenerom sekcji żeglarskiej Stanisławowi Jączkowskiemu i sekcji ratownictwa wodnego Jarosławowi Domałążkowi za trud włożony w szkolenie dzieci. Podziękowania trafiły również do rodziców, którzy wspierają dzieci i klub.
Podsumowaliśmy tegoroczny sezon i określiliśmy wstępnie plany działania na najbliższe miesiące.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.
Miło nam również poinformować, że w ramach współpracy z grupą Energa przy realizacji programu Energa Sailing otrzymaliśmy wsparcie szkoleniowe w postaci:

·         Żagli klasy Optimist

·         Kapoków Energa Sailing

·         Plansz Edukacyjnych

Czytaj dalej Piknik Morski CSW Opty Ustka – podsumowanie sezonu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka, które było podsumowaniem kadencji 2013-2014.
Zarząd CSW Opty otrzymał absolutorium za 2014 rok.
Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia wyłoniony został nowy zarząd klubu, który ukonstytuował się następująco:
Kasperowicz Leszek – komandor klubu
Bierndgarski Hubert – wice komandor, skarbnik
Mordal Eliza – sekretarz
Białek Konrad – członek zarządu
Durejko Mariusz – członek zarządu

Wybrana została również Komisja Rewizyjna, która ukonstytuowała się następująco:
Pela Hanna – przewodnicząca
Domałążek Jarosław – członek komisji
Markowski Andrzej – członek komisji

Dokumenty z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

aktualny wypis z ewidencji klubów sportowych Starostwa Powiatowego w Słupsku
Protokół Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego CSW Opty
Sprawozdanie merytoryczne CSW Opty za 2014 rok
Sprawozdanie finansowe CSW Opty za 2014 rok
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 i 2014 rok
Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Uchwała nr 1
Uchwała nr 2
Uchwała nr 3
Uchwała nr 4
Uchwała nr 5
Uchwała nr 6
Uchwała nr 7
Uchwała nr 8
Uchwała nr 9

Aktualny STATUT CSW Opty Ustka

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Centrum Sportów Wodnych Opty

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 lutego 2015r. o godz. 11.00 w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Marynarki Polskiej 71 w Ustce, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Centrum Sportów Wodnych Opty, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 11.15. Czytaj dalej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Centrum Sportów Wodnych Opty