Komunikaty

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2019 r., w Bazie Klubu, o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.Przypominamy również, że członkostwo w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).Przypominamy, że zostanie członkiem Klubu, a co za tym idzie posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego wymaga łącznie: złożenia deklaracji członkowskiej, uiszczenie wpisowego oraz przyjęcia przez Zarząd. W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 18.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19BPORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad przez Komandora

Zarząd CSW Opty Ustka

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 01 października 2018 r.  o godz. 19.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

Przypominamy również, że członkostwie w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).

 W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 19.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Dyskusja nad propozycją zmiany treści Statutu (treść Statutu ze zmianami zaznaczonymi na czerwono zostanie umieszczona na stronie internetowej www.optyustka.pl).
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian do Statutu Klubu.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Sekretarza Klubu do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Klubu.
 8. Przedstawianie propozycji nowych członków Zarządu Klubu (maksymalnie 2 osoby w charakterze Członków Zarządu).
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu Klubu.
 10. Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad przez Komandora

Zarząd CSW Opty Ustka

Dokumenty do pobrania

Harmonogram zajęć w okresie wakacji

Informujemy, że w okresie wakacyjnym zajęcia odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Szkółka żeglarska w piątki, soboty i niedziele od 13 do 16 oraz we wtorek od 16 do 19.
 • Grupa średniozaawansowana w piątki, soboty i niedziele od 10 d0 13 oraz we wtorki od 10 do 14.
 • Grupa regatowa klasy optymist w środy, piątki, soboty i niedziele od 10 do 14.

Zarząd Opty Ustka

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków CSW Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy. W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 10.15.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B
PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji:
  a) Uchwał i wniosków
  b) Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017
  b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
  c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi
 10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.
 11.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
  Zarząd CSW Opty Ustka

Licencja i ubezpieczenia

Przedstawiamy poniżej linki do stron z informacjami dotyczącymi wykupienia licencji ubezpieczenia PZŻ oraz przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Opitimist.

Przypominamy, że posiadanie licencji zawodnika, ubezpieczenia OC oraz członkostwo w PSKO jest niezbędne do brania udziału w regatach.

Formalności w tym zakresie muszą być dopełnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

http://www.psko.pl/skladki-psko/

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/licencja-zawodnika-pzz/

Dodatkowo wymagane są również aktualne badanie lekarskie ( badanie ważne jest na miesięcy ) . Zaświadczenie od lekarza sportowego musi dotyczyć kategorii żeglarstwa.

Zarząd Opty Ustka

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków CSW Opty Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2016r. o godz. 17.00

odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, na które serdecznie zapraszamy. Celem

zwołania Zebrania jest wybór władz Klubu, w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowych

członków Zarządu.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin, 6 lipca 2016r.,

o godz. 17.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie NWZ CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał (przewodniczący)

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Przeprowadzenie wyboru władz Klubu.

7. Ukonstytuowanie się nowych władz.

8. Wystąpienie Komisji.

9. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

ZAWIADOMIENIE plik pdf

REGULAMIN plik pdf

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca 2016r. o godz. 17.00 w bazie CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 119B, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Centrum Sportów Wodnych Opty, na które serdecznie zapraszamy. Celem zebrania jest wprowadzenie zmian w Statucie.

Termin NWZ wyznaczono Uchwałą Zarządu 14/2016 z dnia 11 maja br.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godzinie 17:15.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Powitanie i otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Sekretarza/protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków.

6. Dyskusja nad zmianami w Statucie.

7. Głosowanie nad zmianami w Statucie.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zebrania CSW Opty.

W załączeniu: Projekt zmian w Statucie Klubu.

KOMANDOR

CSW OPTY

/-/ Eliza Mordal

Zobacz załącznik 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków CSW Opty Ustka

 

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016r. o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 10.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015

b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015

d) udzielenia absolutorium Zarządowi

e) zmiany w Statucie: § 12 pkt 1 uzyskuje brzmienie:

„Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, złoży pisemną deklarację członkowską, udokumentuje posiadanie rekomendacji dwóch osób będących członkami zwyczajnymi,  uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu”.

10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd CSW Opty Ustka

Informacja o pracy zarządu w styczniu 2016 roku

12669579_880212345425033_6679777576574465787_nPrzedstawiamy krótką informację o tym, co działo się w Klubie styczniu. Postaramy się, by takie co miesięczne raportowanie, stało się naszym dobrym obyczajem.

1. Spotkaliśmy się i omówiliśmy zasady współpracy z Centrum Szkolenia Służb Morskich w Ustce. Dzięki udostępnieniu miejsca na przechowywanie ich sprzętu możemy liczyć na wsparcie dotyczące renowacji bazy.

2. Nawiązaliśmy współpracę ze stocznią Caravela – w zamian za świadczenia reklamowe pracownicy stoczni dokonają inwentaryzacji sprzętu żeglarskiego i przygotują go do eksploatacji.

3. Na kolejny rok podpisaliśmy umowę o współpracy z Hotelem Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Dzięki temu wspieramy rozwój sekcji pływackiej w naszym Klubie, szczególnie wyjazdy dzieci na zawody.

4. Sekcja pływacka CSW OPTY Ustka wraz z trenerem Jarosławem Domałążkiem wzięła udział w realizacji programu telewizyjnego o Ustce pt. Zimowa jazda. Film emitowany był we wszystkich stacjach regionalnych.

5. Spotkaliśmy się z dyrektorkami usteckich przedszkoli, by zaproponować spotkania dla dzieci z żeglarzem Eugeniuszem Ginterem. Podobną ofertę złożyliśmy w usteckich podstawówkach. Celem tych spotkań jest popularyzacja żeglarstwa wśród dzieci oraz rozpowszechnienie informacji o naborze do sekcji żeglarskiej. Nasza propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem placówek.

6. Złożyliśmy wnioski o nagrody burmistrza dla zawodników sekcji żeglarskiej i  pływackiej oraz trenera Jarosława Domałążka.

7. Wraz z rodzicami rozpoczęliśmy przewożenie naszego sprzętu na bazę w porcie. Trwa również odtwarzanie kontenerów.

8. Zawodnicy sekcji pływackiej wzięli udział w zawodach: organizowanych przez POZP – Liga Województwa Pomorskiego w Pływaniu Runda I: 22 stycznia – junior (16) Gdańsk – Adrianna Białek; 30 stycznia dzieci (10,11) Człuchów – Dawid Tumanowicz; 31 stycznia – młodzik (12,13) Tczew – Wiktor Syldatk

9. Złożyliśmy oferty na realizację zadań publicznych w Mieście Ustka i w Gminie Ustka. Oferty zaopiniowano pozytywnie przyznając nam dotacje (umowy w trakcie przygotowania): 32 tys. z miasta i 1 tys. z gminy.

10. Odbyło się jedno posiedzenie zarządu Klubu, na którym podjęliśmy uchwały o przyjęciu nowych członków oraz o wprowadzeniu deklaracji udziału w zajęciach sekcji (do wglądu w zakładce dokumenty).

W lutym planujemy przeprowadzenie naboru, poprzez akcję plakatową i spotkania w szkołach oraz przygotowywanie bazy do rozpoczęcia zajęć planowanego na 5 marca br.

Zarząd CSW Opty Ustka

Piknik Morski CSW Opty Ustka – podsumowanie sezonu

20150926-_HUB0222W ostatnią sobotę, 26 września, na terenie bunkrów Bluchera w Ustce członkowie i sympatycy Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka spotkali się na podsumowaniu tegorocznego sezonu pływackiego i żeglarskiego.
Wspólnie podziękowaliśmy trenerom sekcji żeglarskiej Stanisławowi Jączkowskiemu i sekcji ratownictwa wodnego Jarosławowi Domałążkowi za trud włożony w szkolenie dzieci. Podziękowania trafiły również do rodziców, którzy wspierają dzieci i klub.
Podsumowaliśmy tegoroczny sezon i określiliśmy wstępnie plany działania na najbliższe miesiące.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za pomoc i wsparcie.
Miło nam również poinformować, że w ramach współpracy z grupą Energa przy realizacji programu Energa Sailing otrzymaliśmy wsparcie szkoleniowe w postaci:

·         Żagli klasy Optimist

·         Kapoków Energa Sailing

·         Plansz Edukacyjnych

Czytaj dalej