Komunikaty

Zaktualizowany Statut

Zaktualizowany statut dostępny jest do pobrania ze strony.

Zarząd CSW Opty Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 13 września 2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin na dzień 13 września 2019 r. o godz. 18.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Zaproponowanie zmian w Statucie Klubu i głosowanie nad propozycją zmian (propozycje zmian zaznaczone zostały na czerwono w projekcie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia).

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2019 r., w Bazie Klubu, o godz. 18.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.Przypominamy również, że członkostwo w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).Przypominamy, że zostanie członkiem Klubu, a co za tym idzie posiadanie czynnego i biernego prawa wyborczego wymaga łącznie: złożenia deklaracji członkowskiej, uiszczenie wpisowego oraz przyjęcia przez Zarząd. W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 18.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19BPORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad przez Komandora

Zarząd CSW Opty Ustka

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu Centrum Sportów Wodnych Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 01 października 2018 r.  o godz. 19.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu CSW Opty Ustka, na które serdecznie zapraszamy.

Przypominamy, że czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom Klubu, którzy ukończyli 16 rok życia. Nie jest dopuszczalne głosowanie w imieniu członków Klubu, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

Przypominamy również, że członkostwie w Klubie ustaje w przypadku zalegania z płatnością składek przez okres 6 miesięcy (w tym wypadku warunkiem ponownego przyjęcia w poczet członków Klubu jest uiszczenie wpisowego oraz uregulowanie zaległych składek członkowskich).

 W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie (obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania), wyznacza się następny termin o godz. 19.10. Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie przez Komandora Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 5. Dyskusja nad propozycją zmiany treści Statutu (treść Statutu ze zmianami zaznaczonymi na czerwono zostanie umieszczona na stronie internetowej www.optyustka.pl).
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia zmian do Statutu Klubu.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Sekretarza Klubu do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Klubu.
 8. Przedstawianie propozycji nowych członków Zarządu Klubu (maksymalnie 2 osoby w charakterze Członków Zarządu).
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Zarządu Klubu.
 10. Przedstawianie propozycji składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie składu Komisji Rewizyjnej Klubu.
 12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad przez Komandora

Zarząd CSW Opty Ustka

Dokumenty do pobrania

Harmonogram zajęć w okresie wakacji

Informujemy, że w okresie wakacyjnym zajęcia odbywać się będą zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Szkółka żeglarska w piątki, soboty i niedziele od 13 do 16 oraz we wtorek od 16 do 19.
 • Grupa średniozaawansowana w piątki, soboty i niedziele od 10 d0 13 oraz we wtorki od 10 do 14.
 • Grupa regatowa klasy optymist w środy, piątki, soboty i niedziele od 10 do 14.

Zarząd Opty Ustka

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków CSW Opty Ustka

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy. W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 10.15.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B
PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.
 2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór Komisji:
  a) Uchwał i wniosków
  b) Skrutacyjnej
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017
  b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017
  c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
  d) udzielenia absolutorium Zarządowi
 10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.
 11.  Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
  Zarząd CSW Opty Ustka

Licencja i ubezpieczenia

Przedstawiamy poniżej linki do stron z informacjami dotyczącymi wykupienia licencji ubezpieczenia PZŻ oraz przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Opitimist.

Przypominamy, że posiadanie licencji zawodnika, ubezpieczenia OC oraz członkostwo w PSKO jest niezbędne do brania udziału w regatach.

Formalności w tym zakresie muszą być dopełnione przez rodziców (prawnych opiekunów).

http://www.psko.pl/skladki-psko/

http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/licencja-zawodnika-pzz/

Dodatkowo wymagane są również aktualne badanie lekarskie ( badanie ważne jest na miesięcy ) . Zaświadczenie od lekarza sportowego musi dotyczyć kategorii żeglarstwa.

Zarząd Opty Ustka

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków CSW Opty Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2016r. o godz. 17.00

odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, na które serdecznie zapraszamy. Celem

zwołania Zebrania jest wybór władz Klubu, w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowych

członków Zarządu.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin, 6 lipca 2016r.,

o godz. 17.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :
1. Otwarcie NWZ CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał (przewodniczący)

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Przeprowadzenie wyboru władz Klubu.

7. Ukonstytuowanie się nowych władz.

8. Wystąpienie Komisji.

9. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

ZAWIADOMIENIE plik pdf

REGULAMIN plik pdf

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 3 czerwca 2016r. o godz. 17.00 w bazie CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 119B, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Centrum Sportów Wodnych Opty, na które serdecznie zapraszamy. Celem zebrania jest wprowadzenie zmian w Statucie.

Termin NWZ wyznaczono Uchwałą Zarządu 14/2016 z dnia 11 maja br.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godzinie 17:15.

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

1. Powitanie i otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Wybór Sekretarza/protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji: Mandatowej, Uchwał i Wniosków.

6. Dyskusja nad zmianami w Statucie.

7. Głosowanie nad zmianami w Statucie.

8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Zebrania CSW Opty.

W załączeniu: Projekt zmian w Statucie Klubu.

KOMANDOR

CSW OPTY

/-/ Eliza Mordal

Zobacz załącznik 

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków CSW Opty Ustka

 

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016r. o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 10.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015

b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015

d) udzielenia absolutorium Zarządowi

e) zmiany w Statucie: § 12 pkt 1 uzyskuje brzmienie:

„Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, złoży pisemną deklarację członkowską, udokumentuje posiadanie rekomendacji dwóch osób będących członkami zwyczajnymi,  uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu”.

10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd CSW Opty Ustka