Harmonogram zajęć.

Uwaga! Przedstawimy wakacyjny harmonogram zajęć.

Grupa regatowa od 26 czerwca będzie miała zajęcia w środy i czwartki od 16.30 do 20.30 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00.
Szkółka żeglarska do końca czerwca będzie miała zajęcia w środę od 16.00 do 20.00 (czyli zostają jedne zajęcia), zaś od 1 lipca we wtorki i czwartki od 10.00 do 14.00 oraz w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00.
Zajęcia z wychowania morskiego przewidziane są na środku od 9.00 do 18.00 (po 3 godziny zegarowe dla każdej grupy). Szczegółowy podział ustalony zostanie w trakcie czwartkowych zajęć.
Z uwagi na wyjazd znacznej części regatowców na zgrupowanie żeglarskie w Iławie postanowiliśmy o daniu trenerowi chwili oddechu w okresie od 20 do 30 lipca. W tym czasie zajęcia będzie miała wyłącznie szkółka żeglarska.

Przy okazji przypominamy o obowiązku regularnego uiszczania składek członkowskich. Powstanie zaległości skutkować może skreśleniem z listy członków klubu.

Wszystkim naszym młodym żeglarzom życzymy udanych wakacji.

Zarząd Opty Ustka

Kolejny sukces Seweryna Wysokińskiego!

Miło nam poinformować, że nasz zawodnik w klasie 420 – Seweryn Wysokiński, wraz ze swoim załogantem – Mateuszem Jankowskim z MKS 2 Warszawa, wygrali dzisiaj regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni????, co daje im pierwsze miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Europy Juniorów 420, które odbędą się na początku sierpnia na jez. Garda we Włoszech .
Regaty w Gdyni były również zwycięską eliminacją do Młodzieżowych Mistrzostw Świata ISAF, które odbędą się na początku grudnia na wyspie Sanya w Chinach. Nasza załoga zdobywając dwukrotnie pierwsze miejsce w eliminacjach zagwarantowała sobie udział w tej prestiżowej imprezie! Chłopcy będą jedyną męską załogą w klasie 420 reprezentującą barwy naszego kraju.
Kilka dni po zakończeniu MSJ ISAF chłopcy wezmą udział w australijskim Perth w Mistrzostwach Kontynentu klasy 420.
A jakby tego było mało, w dniach 26.12.2017-03.01.2018 wystartują w Mistrzostwach Świata klasy 420 w Perth.
Impreza ta będzie ostatnim starciem w klasie 420 naszego bohatera Seweryna.
Ale to nie koniec jego żeglarskiej przygody! Następną klasę, na którą przesiądzie się nasz zawodnik, będzie olimpijska klasa 470. Wierzymy, że równie często będziemy mogli cieszyć się jego sukcesami i tego mu życzymy.
Gratulujemy!!!

Rozpoczęliśmy program edukacji morskiej dedykowany dla klas 4 szkół podstawowych. Realizujemy zadanie powierzone CSW Opty Ustka przez Miasto Ustka wierząc, że w ten sposób przyczynimy się do popularyzacji żeglarstwa wśród młodzieży. Pilotażowe działanie prowadzone były w szkole, a teraz odbywają się na terenie bazy. Od przyszłego tygodnia rozpoczną się właściwe zajęcia. Liczymy na liczny udział, zapał do nauki, szczyptę odwagi i zasilenie szeregów naszego stowarzyszenia. Mnóstwo wrażeń i świetnej zabawy gwarantowane! W przyszłym tygodniu umieścimy informację o naborze.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/groups/cswoptyustka/

Walne zebranie sprawozdawcze – zawiadomienie

Ustka, 27 lutego 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych
OPTY Ustka
ul. Westerplatte 19B
76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 25 marca 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.
W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.
2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji:
a) Uchwał i wniosków
b) Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016
b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016
d) udzielenia absolutorium Zarządowi
10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Regulamin
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka

§ 1
1. Walne Zebranie Sprawozdawcze otwiera przedstawiciel Zarządu.
2. Po otwarciu Walnego Zebrania członkowie dokonują wyboru prezydium zebrania, członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu jawnym.
§ 2
1.Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego należą:
1) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
2)przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
4) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zebrania,
9) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,
10)protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków zwyczajnych CSW OPTY Ustka.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas każdego głosowania.
3. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
§ 3
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (jedna osoba-jeden głos) mają członkowie zwyczajni CSW OPTY Ustka.
§ 4
Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani Statutem CSW OPTY rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu

Ustka, 5 stycznia 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych

OPTY Ustka

ul. Westerplatte 19B

76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 4 lutego 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd