Walne zebranie sprawozdawcze – zawiadomienie

Ustka, 27 lutego 2017 r.

Centrum Sportów Wodnych
OPTY Ustka
ul. Westerplatte 19B
76-270 Ustka

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 25 marca 2017 r. o godz. 14.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.
W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 14.15.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.
2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).
3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji:
a) Uchwał i wniosków
b) Skrutacyjnej
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016
b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016
d) udzielenia absolutorium Zarządowi
10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.
11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd

Regulamin
WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW CSW OPTY Ustka

§ 1
1. Walne Zebranie Sprawozdawcze otwiera przedstawiciel Zarządu.
2. Po otwarciu Walnego Zebrania członkowie dokonują wyboru prezydium zebrania, członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu jawnym.
§ 2
1.Do kompetencji i obowiązków przewodniczącego należą:
1) prowadzenie zebrania zgodnie z porządkiem obrad i czuwanie nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem,
2)przedstawienie zebranym do zatwierdzenia ustalonego porządku obrad oraz zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad,
3) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie na jej podstawie prawomocności zebrania,
4) udzielanie głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
5) ustalenie sposobu i kolejności głosowania,
6) po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad – ogłoszenie podjętych uchwał i zamknięcie Walnego Zebrania,
9) podpisanie wraz z protokolantem sporządzonego przez niego protokołu,
10)protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, nazwiska przewodniczącego i protokolanta zebrania, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numery i treść podjętych uchwał i załączoną listę obecności członków zwyczajnych CSW OPTY Ustka.
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas każdego głosowania.
3. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
§ 3
Prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym (jedna osoba-jeden głos) mają członkowie zwyczajni CSW OPTY Ustka.
§ 4
Podejmowanie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani Statutem CSW OPTY rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *