Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Opty Ustka zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2023 r. o godz. 10:30 odbędzie
się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków, na które serdecznie
zapraszamy.
W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszym terminie wyznacza się następny termin na dzień
24 czerwca 2023 r. o godz. 10:45.
Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B.
Prawo do głosowania oraz zasiadania w organach Klubu mają wyłącznie członkowie zwyczajni
( § 12 Statutu).
Na zebraniu przedstawione zostaną plany organizacji zajęć w nadchodzącym sezonie.


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Wyborczego Stowarzyszenia Opty Ustka.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania).
 3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie REGULAMINU ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Opty Ustka.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a.
  przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
  b.
  przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
  c.
  przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022,
  d.
  udzielenia absolutorium Zarządowi.
 10. Przedstawienie kandydatów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w miejsce wolnych miejsc.
 11. Uzupełniający wybór Członków Zarządu.
 12. Uzupełniający wybór Członków Komisji Rewizyjnej.
 13. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Możesz również polubić…