Obowiązek aktywnego udziału w zajęciach – przypomnienie

Zarząd Klubu OPTY przypomina, iż zgodnie z punktem III podpunkt 14 Deklaracji Udziału w Szkoleniu Pływackim z Elementami Ratownictwa Wodnego realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka:

„Zawodnik (lub jego opiekun prawny) jest zobowiązany zgłaszać trenerowi każdą dłuższą nieobecność na zajęciach lub rezygnację z zajęć, urazy, kontuzje czy niedyspozycję”.

Niewywiązanie się z powyższego może skutkować; „… niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zajęciach, przesunięciem do słabszej grupy lub usunięciem z Klubu (obozu, wyjazdu startowego).” – pkt. III podpunkt 18 Deklaracji Udziału w Szkoleniu Pływackim z Elementami Ratownictwa Wodnego realizowanym przez Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka.

Pamiętajmy, że zgodnie  § 15 pkt 1 Statutu, do obowiązków członka klubu należy branie czynnego udziału w działalności Klubu.

Umyślne naruszanie postanowień Statutu może ustaniem członkostwa w Klubie bądź jak wskazuje § 26 wymierzeniem karyupomnienia, nagany, zawieszeniem w prawach członka na okres do 12 miesięcy albo wykluczeniem z członków Klubu.

Pamiętajmy, że jesteśmy klubem sportowym i organizujemy zajęcia w taki sposób, aby przez cały rok szkolić żeglarzy, pływaków i ratowników. Nieobecności skutkują  zakłócaniem cyklu szkoleniowego.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *