Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków CSW Opty Ustka

 

Zarząd Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka zawiadamia, że w dniu 19 marca 2016r. o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków, na które serdecznie zapraszamy.

W przypadku nie uzyskania kworum w pierwszy terminie wyznacza się następny termin o godz. 10.15.

Miejsce: Baza CSW OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego CSW OPTY.

2. Wybór Prezydium (przewodniczącego oraz sekretarza – protokolanta).

3. Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji:

a) Uchwał i wniosków

b) Skrutacyjnej

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015

b) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015

c) przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015

d) udzielenia absolutorium Zarządowi

e) zmiany w Statucie: § 12 pkt 1 uzyskuje brzmienie:

„Członkiem zwyczajnym Klubu jest osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, złoży pisemną deklarację członkowską, udokumentuje posiadanie rekomendacji dwóch osób będących członkami zwyczajnymi,  uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu”.

10. Wystąpienie Komisji Uchwał i wniosków.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

/-/ Zarząd CSW Opty Ustka

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *